Revision history of "Isla San Salvador"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:57, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 2,033 bytes +2,033 Created page with "Taglay ng '''Isla San Salvador'''—na sakop ng Masinloc, Zambales sa hilagang-kanluran ng Luzon—ang malawak na tangrib [coral reefs]. Mahaba at biglang bumubulusok pagsapit..." Tag: Visual edit