Revision history of "Iono"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:43, 24 March 2021Aabenoja talk contribs 4,346 bytes +4,346 Created page with "Ang '''iono''' (ayon) ay isang atomo o kalipunan ng atomo na may netong karga ng koryente (elektrisidad). '''Aniono''' ang tawag sa mga ayong may negatibong kargada na na..."