Revision history of "Ilog ng San Juan"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:39, 25 March 2021Ldacles talk contribs 1,406 bytes +1,406 Created page with "Ang '''Ilog ng San Juan''' o '''Ilog ng Calamba''' (en: ''Calamba River''), ay isang sistema ng Ilog mula sa mga bayan/lungsod ng Santo Tomas, Batangas|Sto. Tomas..."