Revision history of "Humanismo"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:40, 25 March 2021Aabenoja talk contribs 10,201 bytes +10,201 Created page with "Ang pilosopiyang '''Sekular na Humanismo''' ay yumayakap sa katwiran ng tao, etika, hustisyang panlipunan at pilosopikal na naturalismo samantalang tumatakwil sa relihiyosong..."