Revision history of "Holen"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:46, 20 March 2021Mcajulis talk contribs 3,847 bytes +3,847 Created page with "Ang '''Holen''' ay isang tanyag na laruan na pambata sa Pilipinas. Karaniwan itong nilalaro ng mga batang lalake. Kinagigiliwan din ng iba na gawing parte ng kanilang kole..."