Revision history of "Gregory Tangonan"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:52, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 5,118 bytes +5,118 Created page with "Si '''Gregory Ligot Tangonan''' (1947 - ) ay isang Pilipinong imbentor ng antenang analog sa pagpapadala ng mensahe gamit ang ''Fiber Optics'' at ''Digitalization'' pa..."