Revision history of "Gloria Romero"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:43, 23 December 2020Damarante talk contribs 6,189 bytes +6,189 Created page with "Si '''Gloria Galla''', higit na kilala bilang '''Gloria Romero''', ang itinuturing na orihinal na Reyna ng Pelikulang Pilipino, at nananatiling isa sa mga haligi ng industriya..."