Revision history of "Fe del Mundo"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:42, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 4,723 bytes +4,723 Created page with "Si '''Dr. Fe del Mundo''' (1911 – ) ay isa sa pinakamagaling na manggagamot ng bata sa Pilipinas. Nanguna siya sa pangangalaga ng kalusugan ng mga bata at nagsim..."