Revision history of "Espongha o Sponge"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:07, 19 March 2021Elilagan talk contribs 520 bytes +520 Created page with "Mga '''espongha''', ang mga miyembro ng philum '''Porifera''' ay isang basal Metazoa clade bilang kapatid na babae ng Diploblast. Ang mga ito ay multiselular na organismo..."