Revision history of "Elpidio Torres"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:08, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 1,953 bytes +1,953 Created page with "Si '''Elpidio Torres''' ay isang dibuhista sa komiks na nagmula sa pamilya ng mga alagad ng sining at naging bantog dahil sa mga akdang kanyang iginuhit gaya ng Dyesebel at B..." Tag: Visual edit