Revision history of "Ekwasyong kimikal"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:22, 24 March 2021Aabenoja talk contribs 5,132 bytes +5,132 Created page with "Sa kimika, ang '''ekwasyong kimikal''' (chemical equations) ay isang pagpapakita ng isang reaksiyon (pagsasanib ng dalawa o higit pang kimika) sa pamamagitan ng paggamit n..."