Revision history of "Eduardo Quisumbing"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:01, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 1,420 bytes +1,420 Created page with "Si '''Eduardo Quisumbing''' (18951986) ay hinilalang "''Ama ng Pag-aaral ng mga Orkidya sa Pilipinas''". Nakapagsulat siya ng kauna-unahang publikasyon ukol..."