Revision history of "Edgar Soller"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:18, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 2,409 bytes +2,409 Created page with "Si '''Edgar B. Soller''' ay ipinanganak noong 1944 at isang dibuhista ng komiks na tumatalakay sa pulitika. Ang kanyang mga likha ay umani ng parangal at pagkilala sa buong mu..." Tag: Visual edit