Revision history of "Dioscoro Umali"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:08, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 2,040 bytes +2,040 Created page with "Si '''Dioscoro L. Umali''' (19171992) ay kinilala sa kanyang kontribusyon ukol sa pag-aaral ng ''genes'' at pagpapatubo ng mga halaman. Kinilala rin sya sa pa..."