Revision history of "Department of Health"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 04:07, 11 March 2021Ivibar talk contribs 3,564 bytes +3,564 Created page with "Ang '''Kagawaran ng Kalusugan''' (Ingles: ''Department of Health'') ang ahensiyang ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan ng bansa. A..." Tag: Visual edit