Revision history of "Daniel Razon"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:17, 26 March 2021Ldacles talk contribs 953 bytes +953 Created page with "Si '''Daniel Soriano Razón''' (''Daniel "Kuya" Razon'' ipinanganak 11 Oktubre 1967) ay isang brodkaster at mang-aawit sa Pilipinas. Siya rin ang Pangalawang Lingkod Pangkalah..."