Revision history of "Chinese Garter"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:44, 20 March 2021Mcajulis talk contribs 2,185 bytes +2,185 Created page with "Ang '''Chinese Garter''' ay isang tanyag ng larong pambata sa Pilipinas. Ang larong ito ay ginagamitan ng ordinarying goma na pinagtitirintas ng mahaba at dinugtong pabilo..."