Catholic Bishops' Conference of the Philippines

From Wikfilipino
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang opisyal na organisasyon ng mga obispong Katoliko sa Pilipinas.

Kawing Panlabas

Kategorya:Katolisismo

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP). Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.