Revision history of "Carlos Serapio"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:30, 28 February 2022Mrmagcamit talk contribs 547 bytes +547 Created page with "Si '''Carlos Gelacio Serapio''' isang abogado at kandidato sa pagkapangalawang pangulo ng Pilipinas sa Halalan 2022. Siya ay kumakandidato sa ilalim ng partidong Katipunan ng..." Tag: Visual edit