Revision history of "Camp John Hay"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:10, 29 December 2020Damarante talk contribs 633 bytes +633 Created page with "Ang '''Camp John Hay''' ay isang 690 ektaryang kampo na itinayo ng mga Amerikano upang maging pook libangan ng mga sundalo ng Department of Defense of America. Ipinangalan ito..."