Revision history of "Cal Sobrepeña"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:16, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 2,567 bytes +2,567 Created page with "Si '''Felipe Sobrepeña Calusa''' o mas kilala sa tawag na '''Cal Sobrepeña''' ay isang Pilipinong dibuhista sa komiks. Ang ''Children's Bible sa Wikang Pilipino'' ang isa s..." Tag: Visual edit