Revision history of "Bundok Dulang-dulang"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:34, 25 March 2021Aabenoja talk contribs 1,305 bytes +1,305 Created page with "Ang '''Bundok Dulang-dulang''', kilala rin sa tawag na “D2” ng mga Pilipinong namumundok, ay isa sa may matataas na taluktok sa bulubundukin ng Kitanglad na matatagpua..."