Revision history of "Bulkan"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:51, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 951 bytes +951 Created page with "Ang '''bulkan''' ay isang uri ng anyong lupa na naglalabas ng mainit na "lava" tuwing pagputok. Ang isang bulkan ay maaring maging di-aktibo o ''dormant'' (di nagkakaroon ng p..." Tag: Visual edit