Revision history of "Bugtong"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:08, 10 March 2021Mrmagcamit talk contribs 2,018 bytes +2,018 Created page with "'''Bugtong''' ang tawag sa isang uri ng pasalitang tradisyon ng mga Pilipino. Ito ay tulang palaisipan na itinuturing din bilang pinakamaikling tulang Pilipino. == Mga Katang..." Tag: Visual edit