Revision history of "Bonifacio Isidro"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:34, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 2,652 bytes +2,652 Created page with "Si '''Bonifacio R. Isidro''' ay isang Pilipinong imbentor ng 41 na bagay, na nagbigay sa kanya ng parangal na ''Medalya ng Presidente'' para sa kanyang imbensyon. Natangga..."