Birheng Maria

From Wikfilipino
Revision as of 13:04, 11 March 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs) (Created page with "Si '''Maria''', tinatawag ding '''Santa Maria''' o '''Birheng Maria''' ay ina ni Hesus, at itinuturing na banal ng mga Katoliko mula pa noong panahon ng mga apostoles. Paborit...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Maria, tinatawag ding Santa Maria o Birheng Maria ay ina ni Hesus, at itinuturing na banal ng mga Katoliko mula pa noong panahon ng mga apostoles. Paborito siyang inspirasyon sa kanluraning sining, musika at panitikan. Marami ring katawagan kay Maria gaya ng Mahal na Birhen, Ina ng Langit, Ina ng laging saklolo, Ina ng awa at kung ano ano pa.

Kapanganakan at pinagmulan

Mayroong tatlong tradisyong pinaniniwalaan sa kapanganakan ni Maria. Una, sinasabing ipinanganak si Maria sa Bethlehem. Sinasabi sa ikalawang paniniwala na ipinanganak si Maria sa Sephoris, may tatlong milyang layo sa kanluran ng Bethlehem na siyang pinagmulan nina Joaquin at Ana, mga magulang ng birhen. Pinaniniwalaang sa Herusalem isinilang si Maria ayon sa pangatlong tradisyon.

Nagsimulang ipagdiwang ang kapanganakan ni Maria hanggang sa pagtatapos ng ikapitong siglo.

Pagiging ina ni Hesus

Ang pagpapahayag ng anghel kay Maria

Nang ikaanim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinabi sa kanya ni Gabriel: “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud lugod ka sa mata ng Diyos, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama: At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman; at walang katapusan ang kanyang kaharian” (Lukas 1:26-33). Bagama't nagtaka si Maria kung paanong ito'y mangyayari gayong wala siyang kinikilalang lalaki ay kanya parin itong tinanggap at kanyang winika, “Narito ang lingkod ng Panginoon; maganap nawa sa akin ang iyong sinabi" (Lukas 1:38).

Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth

Matapos makausap si Maria ng anghel, dinalaw niya ang kanyang pinsang si Elizabeth na nagkaroon ng anak na lalaki sa kabila ng katandaan. At nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumundag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ang sinasabing katuparan ng pangako ng Diyos kay Zacarias na mapupuno ng Espiritu Santo ang kanyang anak kahit pa nasa sinapupunan ito, at nalinis ang kasalanang mana ang sanggol dahil kay Maria. Sinabi ni Elizabeth: “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Sapagka't ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. At mapalad ang babaing sumampalataya; sapagka't matutupad ang mga bagay na sa kaniya'y sinabi ng Panginoon” (Lukas 1 42-45).

Kapanganakan ni Hesus

Matapos ang pagdalaw kay Elizabeth, bumalik si Maria sa kanilang tahanan at nalaman ni Jose na nagdadalantao ang kanyang esposa. Sinasabing malaki ang pananalig ni Jose sa Diyos kung kaya't nang bisitahin siya ng anghel (na tumawag sa kanya bilang anak ni David sa panaginip) at sinabing napili siya ng Diyos upang mapangasawa ni Maria, tumugon siya sa sinabi ng anghel. Isang malaking kasalanan ang pagbubuntis noon nang walang asawa. Naisip niyang hiwalayan ito nang palihim upang hindi mapahamak sa kamay ng mga tao. Subali't nagpakita sa kanya ang isang anghel sa kanyang panaginip at sinabing Anak ng Diyos ang nasa sinapupunan ni Maria at nilimliman ito ng Espiritu Santo.

Nanatili si Jose sa tabi ni Maria at nang ipanganak si Hesus, nagpakita sa kanyang panaginip ang anghel at nagbigay ng babalang nasa panganib ang kanyang pamilya. Iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian, mga kaibigan at pamilya at dinala sina Maria at Hesus sa Ehipto kung saan naghintay siya hanggang sabihin ng anghel na ligtas na silang makababalik.

Minahal ni Jose si Hesus bilang sariling anak. Para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina, tumira sila sa Nazareth at doon itinuro kay Hesus ang pagkakarpintero. Nang mawala si Hesus sa templo, hinanap nina Jose at Maria nang may lubos na pagkabahala ang kanilang anak.

Matapos nito, umuwi sila sa Nazareth at sinimulan ni Hesus ang Kanyang buhay sa kahirapan. Bahagyang isinalarawan ang buhay ni Maria rito sa pagsabing “at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito” (Lukas 2:51). At sinubaybayan ni Maria ang paglaki ng anak na nagkaroon ng pagmamahal at kaalaman sa pagninilay-nilay ng kanyang ina.

Pananatiling birhen at inang banal

Sinasabing nanatiling birhen si Maria kahit matapos ang kanyang pagsilang kay Hesus. Nakaayon sa ebanghelyo ang pagiging banal na ina ni Maria. Batay sa mga kasulatan at tradisyon, itinuturing na walang bahid ng kasalanang mana si Maria, at nagpapakita ng pagpapakumbaba at pang-unawa sa araw-araw na buhay.

Ayon kay San Juan, “At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan” (Juan 1:14). Sinang-ayunan ni San Ignacio ang sinasabing nagkatawang-tao ang salita sa sinapupunan ni Maria at siya ang tunay na ina ni Hesus, at si Hesus ay tunay na Diyos mula sa kanyang pagkakabuo, si Maria ay tunay na ina ng Diyos. At itinuturing ng Konseho ng Epesus si Maria bilang Theotokos o ina ng Diyos.

Bilang ina ng guro

Maraming pagkakataon sa apat na ebanghelyo binanggit ang pangalan ni Maria sa buhay ni Hesus bilang guro.

Himala sa Kasalan sa Cana

Isinasalaysay sa Ebanghelyo ni San Juan ang pagdalo nina Maria at Hesus at ng kanyang mga alagad sa isang kasalan sa Cana. Ipinagpapalagay na mahirap lamang ang ikinasal kaya't naubusan sila ng alak na ipaiinom sa mga bisita. Sinabi ni Maria kay Hesus ang problema, at sinabi ni Hesus na hindi pa ba dumating ang kanyang takdang oras? Ipinaliwanag ni Maria sa mga nagsisilbi na sundin lamang kung ano ang sabihin ni Hesus at doon sa tapayan, ginawang alak ni Hesus ang tubig.

Makailang beses binanggit ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan kay Hesus bilang anak nina Jose at Maria. Subali't ilang beses din sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina? at sino-sino ang aking mga kapatid? […] Narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid! Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae, at ina” (Mateo 12:47-50).

Ipinagpapalagay na pinag-isa ni Hesus ang kaluluwa sa Diyos nang higit sa relasyon ng magulang na siyang nag-uugnay sa Ina ng Diyos sa kanyang Banal na Anak. Ayon kay San Agustin, dinadakila ni Hesus si Maria sa pagtawag sa kanya bilang babae dahil higit siya sa lahat ng tao sa kabanalan.

Pagpako kay Hesus

Ayon sa tradisyon, nakita ni Maria si Hesus sa Golgota nang pinapansan nito ang krus. Noong ika-labingapat na siglo, sinimulang hanapin ng mga Kristyano ang lugar kung saan naganap ang pakpapakasakit kay Kristo, at kasama rito ang lugar kung saan sinasabing hinimatay si Maria nang makita ang paghihirap ng kanyang Anak. Mula noong ika-labinlimang siglo, nakalagay na ang “Sancta Maria de Spasmo” sa Mga Istasyon ng Daan ng Krus sa maraming lugar sa Europa bilang paghalintulad sa Daan ng Krus sa Herusalem.

Nakatayo si Maria sa paanan ng Krus kasama sina Maria Cleopas at Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang ina kasama ang alagad na pinagpapalagay na si San Juan, sinabi ni Hesus ang mga katagang: “Babae, narito ang iyong anak; narito ang iyong ina” (Juan 19:25-27). Sinasabing ito ang paghahabilin ni Hesus kay Maria sa pangangalaga ng kanyang alagad at kay Maria na ituring si Juan bilang anak.

Naroon din si Maria kasama ang ibang banal na babae habang ibinababa sa krus si Hesus, hanggang sa kanyang paglilibing. Maraming obrang sining ang nagpapakita ng pangyayaring ito, lalo na ang Pieta.

Muling pagkabuhay ni Hesus

Hindi nababanggit si Maria sa ebanghelyo sa muling pagkabuhay ni Hesus. Subali't isinulat ni San Amborsyo na nakita ni Maria ang Muling Pagkabuhay ni Hesus at siya ang unang naniwala rito. Nakita rin ni Maria Magdalena si Kristo. Sinasabi rin ni George Nicomedia na kasalo ni Maria sa tagumpay ng kanyang Anak. Noong ikalabindalawang siglo, binanggit ni Rupert ng Deutz, gayun dun nina San Bernardino ng Siena, San Ignacio ng Loyola, at iba pa, na unang nagpakita ang muling nabuhay na si Hesus kay Maria .

Bagama't wala sa ebanghelyo, pinagpapalagay na naroon si Maria nang magpakita si Hesus sa mga alagad sa Galilea, at sa Kanyang Pag-akyat sa Langit.

Sa Ibang Aklat ng Bagong Tipan

Ayon sa Aklat ng mga Gawa, nasa silid sa itaas at nanalangin ang mga alagad kasama ang mga babae at si Maria matapos ang pag-akyat sa langit ni Hesus. Nanatili sila rito hanggang sa araw ng Pentekostes kung saan bumaba sa kanila ang Espiritu Santo.

Hindi ginamit ni Juan ang pangalang Maria, bagkus tinawag niya itong Ina ni Hesus. Bago malagutan ng hininga si Hesus, inihabili Niya ang relasyon ng ina at ng alagad, at hindi kadalasang tinatawag ng isang anak ang kanyang ina sa pangalan nito. Maaari ring si Maria ang tinutukoy sa Aklat ng Pahayag:

"At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin;

At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.

At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.

At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.

At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Dios ng isang dako, upang doon siya ampuning isang libo dalawang daan at anim na pung araw.

At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka;

At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit.

At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, Ngayo'y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka't inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.

At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.

Kaya't mangagalak kayo, Oh mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat: sapagka't ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.

At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaing nanganak ng sanggol na lalake.

At sa babae'y ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan, na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon.

At ang ahas ay nagbuga sa kaniyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog, upang maipatangay siya sa agos.

At tinulungan ng lupa ang babae, at ibinuka ang kaniyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kaniyang bibig.

At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus..."

Aklat ng Pahayag 12:1-17

Pag-akyat sa langit

Walang nakatala tungkol sa kung kailan o paano namatay si Maria at pinaniniwalaang gaya ni Kristo, umakyat din siya sa langit. Patunay nito ang salitang De Obitu S. Dominae sa wikang Griyego, na may pangalan ni San Juan noong ika-apat o ikalimang siglo na naglalarawang inakyat si Maria nang buo, kasama ang katawang lupa.

Sinasabing maaaring naganap ang pag-akyat sa langit ng ina ni Hesus tatlo hanggang labinlinmang taon matapos ang pag-akyat sa langit ni Kristo. Maaari itong naganap sa Herusalem o sa Epeso. Isa sa pinakamatatandang pagdiriwang ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Maria na ginaganap tuwing Agosto 15.

Imahen ng Birheng Maria

Gaya ni Kristo, walang matatagpuang larawan ni Maria. May larawan ni Maria noong panahon ng Byzantine na sinasabing iginuhit ni San Lukas na may sampng kopyang nananatili sa Roma. Makikita sa sementeryo ni Priscilla ang unang larawan ni Maria.

Mga Sanggunian

  • Ang Bibliya. Wordpocket.com. (Hinango noong 19 Setyembre 2012)
  • The Blessed Virgin Mary. Newadvent.org. (Hinango noong 19 Setyembre 2012)
  • Mary. Britannica.com. (Hinango noong 19 Setyembre 2012)
  • The Virgin Birth. Britannica.com. (Hinango noong 19 Setyembre 2012)
  • [1] campus.udayton.edu. (Hinango noong 19 Setyembre 2012)

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.