Revision history of "Birheng Maria"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:04, 11 March 2021Mrmagcamit talk contribs 13,319 bytes +13,319 Created page with "Si '''Maria''', tinatawag ding '''Santa Maria''' o '''Birheng Maria''' ay ina ni Hesus, at itinuturing na banal ng mga Katoliko mula pa noong panahon ng mga apostoles. Paborit..." Tag: Visual edit