Revision history of "Balota"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:29, 27 April 2022Mrmagcamit talk contribs 2,578 bytes +2,578 Created page with "Ang '''balota''' ay kagamitan, kalimitang papel, na ginagamit sa pagboto at sa pagbibilang ng boto. <ref>“Balota.” https://diksiyonaryo.ph/search/balota. Accessed 27 Abril..." Tag: Visual edit