Revision history of "Bagnet"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 00:56, 28 December 2020Jrosit talk contribs 1,430 bytes +1,430 Created page with " Ang '''Bagnet''', kilala sa lokal na pangalan na chicaron, ay isa sa mga kilalang pagkain ng Pilipinas na matatagpuan sa Ilokos. Ito ay karaniwang isinasawsaw sa suka,..."