Revision history of "Apolinario Mabini Awards"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:18, 22 March 2021Mrmagcamit talk contribs 2,005 bytes +2,005 Created page with "Dakilang Lumpo” o “Dakilang Paralitiko” ang ilan lamang sa mga bansang kay Apolinario Mabini. Tinatawag siyang “dakila” dahil sa kabila ng kaniyang kapansanan ay nag..." Tag: Visual edit