Revision history of "Antonio J. Molina"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:01, 15 March 2021Mrmagcamit talk contribs 2,091 bytes +2,091 Created page with "Si '''Antonio Jesus Naguiat Molina''', (1894-1980), Pambansang Alagad ng Sining sa Musika ng Pilipinas, ay isang musikero, kompositor, at guro na kabilang sa triumvirate ng Pi..." Tag: Visual edit