Revision history of "Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:31, 22 March 2021Mcajulis talk contribs 373 bytes +373 Created page with "Ang '''Pagdadalaga ni Maximo Oliveros''' ay isang pelikulang Pilipino na nagwagi sa iba't-ibang parangal sa ibang bansa. ==Petsa== * 2005 ==Mga Tauhan== * Jonathan Lo..."