Revision history of "Amy Austria"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:12, 15 March 2021Elilagan talk contribs 8,661 bytes +8,661 Created page with "Si '''Esmeralda Dizon Tuazon''' o mas kilala bilang '''Amy Austria''' sa telebisyon ay isang Pilipinang aktres. Ipinanganak siya noong 13 Disyembre 1961 sa Tond..."