Revision history of "Agawan ng Teritoryo sa Timog Dagat Tsina"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:52, 4 June 2021Mrmagcamit talk contribs 6,654 bytes +6,654 Created page with "Ang '''Timog Dagat Tsina''' ('''''South China Sea'''''), malawak na rehiyon na nasa kanluran ng Karagatang Pasipiko, ay kinikilala bilang isa sa mga maritime hot spots ng ika-..." Tag: Visual edit