Revision history of "10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '90"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:26, 25 March 2021Rclacuata talk contribs 1,009 bytes +1,009 Created page with "Kung ang dekada 80 ay dekada ng pelikulang Bagets, sumikat naman noong dekada 90 ang mga artistang naging bida sa mga palabas na drama at komedy. Dahil sa hindi magandang..."