Revision history of "10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '80"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:19, 25 March 2021Rclacuata talk contribs 870 bytes +870 Created page with "Sa industriya ng pelikulang Filipino, ang dekada 80 ay kilala bilang panahon ng mga matinee idol na sumikat sa pelikulang Bagets. Ang katagang "bagets" ay nagmula sa pamag..."