Revision history of "10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '60"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:41, 25 March 2021Rclacuata talk contribs 985 bytes +985 Created page with "Ang dekada 1960 ang hudyat ng simula ng panahon ng mga matinee idol. Kung sa dekado 50 ay nasa edad 20 pataas ang mga matinee idol, sa dekada 60 naging sikat ang mga mas batan..."