Huling Pitong Wika

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Imahe ni Kristong Nakapako sa Krus.

Ang Huling Pitong Wika ni Hesus o Siete Palabras (Seven Last Words sa Ingles) ay isang tradisyon kung saan ginugunita at pinagninilayan ng mga Pilipino ang mga winika ni Hesus habang nakabayubay sa krus bago siya bawian ng buhay. Ginaganap ito tuwing Biyernes Santo mula ikalabindalawa ng tanghali hanggang ikatlo ng hapon.


Mga nilalaman

[baguhin] Pinagmulan

Isinasagawa na ang paggunita sa Huling Pitong Wika mula pa noong ikalabing anim na siglo. Dala rin ng mga Kastila sa Pilipinas, isinagawa rin ang mga ritwal at paniniwalang Katoliko pagdating nila sa bansa.


[baguhin] Mga Salita

Unang binulalas ni Hesus ang mga sugnay sa wikang Arameik subalit't isa lamang sa pitong ito ang nanatili sa orihinal na wika, ang “Eli, Eli, lama sabacthani” o “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan,” siya ring panimulang berso ng Salmo 22.

Mababasa sa apat na ebanghelyo ng Bagong Tipan ang tungkol sa mga pangyayari nang hindi sunud-sunod ayon sa una o huli. Tatlong wika ang binabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas, tatlo rin kay San Juan at tig-iisa naman sina San Mateo at San Marcos.

Narito ang tradisyunal na pagkakasunud-sunod ng pitong wika:

[baguhin] 1. "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa”

“May dalawa pang kriminal na inilabas ng mga kawal upang pataying kasama ni Hesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Hesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Hesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." (Lucas 23:32-34)

Ito ang wika ng pagpapatawad. Sinasabing ito ang panalangin ng pagpapatawad ni Hesus sa mga taong nagpako sa kanya sa krus.


[baguhin] 2. "Sinasabi ko sa iyo: ngayon din ay isasama kita sa Paraiso"

“Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami." Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, "Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya! Tama lamang na tayo'y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi pa nito, "Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Hesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Paraiso." (Lucas 23:39-43)

Ito ang salita ng kaligtasan. Ipinangako ni Hesus sa magnanakaw na si Dimas na kahit sa gitna ng paghihirap ay naniwala kay Hesus bilang tagapagligtas ng sanlibutan.


[baguhin] 3. "Babae, narito ang iyong anak. . . . Narito ang iyong ina!"

“Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Babae, narito ang iyong anak! At sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina! Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Hesus.” (Juan 19:25-27).

Ito ang wika ng pakikipag-ugnayan. Inihabilin ni Hesus si Maria kay Juan sa pagtatangi sa isang kapatid at ina, bilang isang halimbawa ng pagtanggap ng tao sa bawat isa.


[baguhin] 4. "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"

“Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Hesus, "Eli, Eli, lema sabachthani ?" na ang ibig sabihi'y "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"” (Mateo 27:45-46)

Ito ang wika ng pag-iwan. Ito ang sinabi ni Hesus na hindi lang sa iisang ebanghelyo mababasa. Sa dalawang berso ng dalawang ebanghelyo matapos ang salita, inakala ng mga nakarinig kay Hesus na tinatawag niya si Elias para humingi ng tulong.


[baguhin] 5. "Nauuhaw ako!"

“Alam ni Hesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako! (Juan 19:28)

Ito ang salita ng dalamhati. Ipinakikita rito ang pagiging tao ni Hesus na marunong makaramdam ng sakit, pagod, gutom at pagkauhaw. Subali't mas nauuhaw siya sa pag-unawa ng tao at pagmamahal ng kapwa. Tinalikuran siya ng mga taong nakinig at sumunod sa kanya dahil sa takot.


[baguhin] 6. “Naganap na!”

“May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Hesus ang alak, sinabi niya, Naganap na! Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.” (Juan 19:29-30)

Ito ang wika ng tagumpay. Ito ang deklarasyon ng pagwawakas ng buhay ni Kristo sa mundo at ang katuparan ng mga isinulat ng mga propeta tungkol sa Mesiyas.


[baguhin] 7. "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!"

“Nang magtatanghaling-tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng Templo'y napunit sa gitna. Sumigaw nang malakas si Hesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu!" At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.” (Lucas 23:44-46)

Ito ang salita ng muling pag-iisa ng Diyos at ni Hesus. Sa pagtatapos ng kanyang misyon sa daigdig, muli siyang aakyat sa langit upang maupo sa kaharian ng Diyos.

[baguhin] Tradisyon

Matapos ang prusisyon ng Daan ng Krus, dadalhin ang krus sa altar kung saan makikita na rin ang nakapakong si Hesus sa krus. Pagninilayan ang pitong wika ng pari o kung sinumang maimbitahan para magsalita para sa bawa't wika na susundan ng panalangin at awit.

Sa ganap na ikatlo ng hapon, ang pinaniniwalaang oras ng pagkamatay ni Kristo, ibababa ang imahe ni Hesus sa krus—tatanggalin ang mga pako, ang koronang tinik at tabla kung saan nakasulat ang “Hari ng mga Hudyo.” Matapos nito, magkakaroon ng Pahalik sa Krus kung saan nagsisilapitan ang mangiyak-ngiyak at tumatangis na mga deboto para makahalik sa krus na pinanggalingan ng imahe ni Hesus.

Sa ganap na alas sais, isinasagawa naman ang prusisyon ng paglilibing kay Hesus. Umiikot ito sa bayan pabalik ng simbahan. Mananatiling walang misa hanggang sabado ng gabi para sa Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus.

[baguhin] Sanggunian[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.