Wikang Sambal

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang Sambal (Kastila: zambal) ay isang wikang Sambaliko na pangunahing sinasalita sa lalawigan ng Zambales sa Pilipinas. Kasalukuyan itong may 102,867 mananalita.[1]

Mga nilalaman

[baguhin] Mga varayiti

May dalawang varayiti ang Sambal: Tina, na sinasalita ng mahigit-kumulag 70,000 tao (SIL 2000), at Botolan, na sinasalita ng 32,867 tao (ibid. 2000). Pangunahing sinasalita ang Tina sa mga bayang Sambalenyo ng Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, at Iba; matatagpuan din ang ilang mga mananalita sa Quezon, Palawan. Ang Botolan naman ay pangunahing sinasalita sa mga bayang Sambalenyo ng Botolan at Cabangan.

[baguhin] Mga halimbawang teksto

[baguhin] Ama Namin

[baguhin] Tina

[baguhin] Bersyon mula sa Mateo

Ama mi a ison ha langit,
sambawon a ngalan mo.
Ma-kit mi na komon a pa-mag-ari mo.
Ma-honol komon a kalabayan mo iti ha lota
a bilang anamaot ison ha langit.
Biyan mo kami komon nin
pa-mangan mi para konan yadtin awlo;
tan patawaron mo kami komon ha kawkasalanan mi
a bilang anamaot ha pa-matawad mi
konlan ampagkasalanan komi.
Tan komon ando mo aboloyan a matokso kami,
nokay masbali ipa-lilih mo kamin kay makagawa doka,
ta ikon moy kaarian, kapangyarian tan karangalan a homin
panganggawan. Amen.[2]

[baguhin] Bersyon mula sa Lucas

Ama mi, maipatnag komon a banal mon kapangyarian.
Lomato ana komon a awlon sikay mag-ari.
Biyan mo kamin pa-mangan mi sa inawlo-awlo.
Inga-rowan mo kami sa kawkasalanan mi bilang
pa-nginganga-ro mi konlan nagkasalanan komi
tan ando mo kami aboloyan manabo sa tokso.
Wamoyo.[2]

[baguhin] Botolan (bersyon mula sa Mateo)

Tatay nawen ya anti ha katatag-ayan,
Hay ngalan mo ay igalang dayi nin kaganawan.
Andawaten nawen ya tampol kayna dayin mag-arí.
Mangyari dayi ya kalabayan mo bayri ha babon lotá
Bilang ombayro ha katatag-ayan.
Hapa-eg ay biyan mo kayin pamamangan ya
angka-ilanganen nawen.
Patawaren mo kayi ha kawkasalanan
nawen bilang pamatawad nawen ha
nakapagkasalanan konnawen.
Agmo kayi biyan ma-irap ya pagsobok boy
ipakarayó mo kayi koni Satanas.[3]

[baguhin] Pambansang salawikain ng Pilipinas

Ang mga sumusunod ay mga salin sa Sambal ng pambansang salawikain ng Pilipinas,[4] sinusundan ng orihinal sa Tagalog.

  • Sambal (Tina): “Hay kay tanda mamanomtom ha pinangibatan, kay immabot sa kakaon.”
  • Sambal (Botolan): “Hay ahe nin nanlek ha pinag-ibatan, ay ahe makarateng ha lalakwen.”
  • Tagalog: “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”

[baguhin] Tingnan din

[baguhin] Mga sanggunian

[baguhin] Mga panlabas na lingk

[baguhin] Pagkilala

Smallwikipedialogo.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Wikang Sambal. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.